အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဌာန

အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်စန်းလဲ့မော်
( ဌာနမှုး )
ကထိကအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
ဒေါ်စန်းစန်းမော်စက်မှုကျွမ်းကျင်_ ၁အီလက်ထရောနစ် ဒီပလိုမာဘွဲ့
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဌေးစက်မှုကျွမ်းကျင်_ ၄အီလက်ထရောနစ် ဒီပလိုမာဘွဲ့